CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN IPC

IPC (Institute for Printed Circuits) là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng trong ngành điện tử để đảm bảo chất lượng các sản phẩm điện tử. IPC được phát triển bởi Viện mạch in (IPC) và áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp này. IPC cung cấp tiêu chuẩn và quy trình chuẩn hóa trong quá trình sản xuất sản phẩm điện tử, từ thiết kế đến gia công, lắp ráp, kiểm tra và kiểm soát chất lượng cuối cùng. Do đó, IPC mang ý nghĩa quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo các sản phẩm điện tử phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong quá trình sản xuất..

Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN IPC / IPC CERTIFICATION

Chương Trình

Mục tiêu môn học

Đối Tượng Sinh Viên

Đào tạo và Chứng nhận IPC-A-610 cho Chuyên gia đào tạo CIT
/ IPC A-610 CIT (Certified IPC Trainer) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-A-610: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử cho chuyên gia đào tạo (CIT)
Số giờ đào tạo: 40

Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC-A-610 cho Chuyên viên ứng dụng / IPC-A-610 CIS (Certified IPC Specialist) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-A-610: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử cho chuyên viên ứng dụng (CIS)
Số giờ đào tạo: 24 giờ

Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC-A-610 cho nhân viên vận hành
/ IPC-A-610 for Operator Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-A-610: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử cho nhân viên vận hành (Operator)
Số giờ đào tạo: 8 giờ

Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên vận hành tại các công ty điện tử

Đào tạo và Chứng nhận IPC-J-STD-001 cho Chuyên gia đào tạo CIT
/ IPC-J-STD-001 CIT (Certified IPC Trainer) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-J-STD-001: Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp cho chuyên gia đào tạo (CIT)
Số giờ đào tạo: 40 giờ

Kiến thức: Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC-J-STD-001 cho Chuyên viên ứng dụng
/ IPC-J-STD-001 CIS (Certified IPC Specialist) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-J-STD-001: Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp cho chuyên viên ứng dụng (CIS)
Số giờ đào tạo: 40 giờ

Kiến thức: Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC-J-STD-001 cho nhân viên vận hành
/ IPC-J-STD-001 for Operator Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-J-STD-001: Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp cho nhân viên vận hành (Operator)
Số giờ đào tạo: 8 giờ

Kiến thức: Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên vận hành tại các công ty điện tử

Đào tạo và Chứng nhận IPC-7711/IPC-7721 cho Chuyên gia đào tạo CIT
/ IPC-7711/IPC-7721 CIT (Certified IPC Trainer) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-7711/IPC-7721: Làm lại, sửa chữa và sửa đổi cho sản phẩm điện tử cho chuyên gia đào tạo (CIT)
Số giờ đào tạo: 40 giờ

Kiến thức: Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC-7711/IPC-7721 cho Chuyên viên ứng dụng
IPC-7711/IPC-7721 CIS (Certified IPC Specialist) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-7711/IPC-7721: Làm lại, sửa chữa và sửa đổi cho sản phẩm điện tử cho chuyên viên ứng dụng (CIS)
Số giờ đào tạo: 24 giờ

Kiến thức:  Các yêu cầu đối với các sản phẩm điện và điện tử hàn lắp ráp
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC-A-600 cho Chuyên gia đào tạo CIT
IPC-A-600 CIT (Certified IPC Trainer) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-A-600: Tiêu chuẩn chấp nhận bảng mạch in (PCB) cho chuyên gia đào tạo (CIT)

Số giờ đào tạo: 40 giờ

Kiến thức: Làm lại, sửa chữa và sửa đổi sản phẩm điện tử
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC-A-600 cho Chuyên viên ứng dụng
IPC-A-600 CIS (Certified IPC Specialist) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC-A-600: Tiêu chuẩn chấp nhận bảng mạch in (PCB) cho chuyên viên ứng dụng (CIS)

Số giờ đào tạo: 24 giờ

Kiến thức: Làm lại, sửa chữa và sửa đổi sản phẩm điện tử
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC/WHMA-A-620 cho Chuyên gia đào tạo CIT
IPC/WHMA-A-620 CIT (Certified IPC Trainer) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC/WHMA-A-620: Các yêu cầu và tiêu chuẩn chấp nhận lắp ráp đây và cáp điện cho chuyên gia đào tạo (CIT)

Số giờ đào tạo: 40 giờ

Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận bảng mạch in (PCB)
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC/WHMA-A-620 cho Chuyên viên ứng dụng
IPC/WHMA-A-620 CIS (Certified IPC Specialist) Certification

Chương trình đạo tạo và cấp chứng nhận IPC/WHMA-A-620: Các yêu cầu và tiêu chuẩn chấp nhận lắp ráp dây và cáp điện cho chuyên viên ứng dụng (CIS)

Số giờ đào tạo: 24 giờ

Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận bảng mạch in (PCB)
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC/WHMA-A-620 cho Chuyên gia đào tạo CIT IPC/WHMA-A-620 CIT (Certified IPC Trainer) Certification

Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp dây và cáp điện.
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Đào tạo và Chứng nhận IPC/WHMA-A-620 cho Chuyên viên ứng dụng IPC/WHMA-A-620 CIS (Certified IPC Specialist) Certification

Kiến thức: Tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp dây và cáp điện.
Kỹ năng:
Thái độ, chuyên cần.
Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Liên Hệ Hỗ Trợ

222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

037 671 4688

info@suneducation.com.vn

https://facebook.com/suneducation.vn

https://zalo.me/0913146336