ietc-teaching

IETC

KỸ THUẬT SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ

Đào tạo tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp điện và điện tử, tiêu chuẩn chấp nhận các sản phẩm lắp ráp điện tử mà dựa vào đó ta có thể đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình rắp ráp điện tử.

Đăng ký

CÁC LỚP HỌC KỸ THUẬT SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ

Chương Trình

Mục tiêu môn học

Đối Tượng Sinh Viên

Kỹ thuật sản xuất SMT (Công nghệ dán bề mặt)

Mã môn học: SUNEDU-E-02.01
Đào tạo các quy trình trong quá trình sản xuất SMT bao gồm: Quy trình in kem hàn, Quy trình SPI, Quy trình gắn linh kiện, Quy trình hàn đối lưu, Quy trình kiểm tra AOI
Số giờ đào tạo: 54 giờ ( 6 tuần, 3 buổi/tuần, 3 tiếng/buổi)

§ Kiến thức: Giúp học viên hiểu rõ về quy trình sản xuất điện tử bằng công nghệ dán bề mặt (SMT) và vận dụng vào quá trình sản xuất thực tiễn.
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế khuôn in (Stencil)
+ Thiết lập chương trình cho máy đính linh kiện (Mounter)
+ Thiết lập profile cho quá trình hàn đối lưu
+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm hàn lắp SMT

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Kỹ thuật sản xuất xuyên lỗ (PTH)

Mã môn học: SUNEDU-E-02.02
Đào tạo các quy trình trong quá trình sản xuất xuyên lỗ bao gồm: Quy trình In/Chấm keo, Quy trình hàn Selective, Quy trình hàn sóng Wave Soldering.
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Học viên nắm vững được kiến thức về sản xuất lắp ráp mạch điện tử bằng công nghệ xuyên lỗ (Through-hole)
§ Kỹ năng: Sau khóa học học viên có thể
+ Thiết kế quy trình sản xuất xuyên lỗ
+ Thiết lập và kiểm tra chất lượng sản phẩm xuyên lỗ được hàn lắp

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng

Kỹ thuật kiểm tra mạch điện tử lắp ráp

Mã môn học: SUNEDU-E-02.03
Đào tạo các quy trình kiểm tra (Testing) trong quá trình sản xuất bao gồm: Quy trình kiểm tra AOI, Quy trình kiểm tra ICT, FCT… và các quy trình kiểm tra khác
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các quy trình kiểm tra (Testing) mạch điện tử lắp ráp tại nhà máy
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế quy trình kiểm tra cho sản phẩm cụ thể
+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm qua quá trình kiểm tra

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng
 • Quản lý Kiểm tra (Testing)

Quy trình lắp ráp thành phẩm (Box build)

Mã môn học: SUNEDU-E-02.04
Đào tạo các quy trình lắp ráp thành phẩm sản xuất bao gồm: Quy trình lắp ráp cơ khí, Lắp ráp dây dẫn/bó dây; Đánh giá được chất lượng sản phẩm lắp ráp
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các quy trình lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm điện tử tại nhà máy
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế quy trình lắp ráp sản phẩm
+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản lý Chất lượng
 • Quản lý Kiểm tra (Testing)

Quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung ứng

Mã môn học: SUNEDU-E-02.05
Đào tạo các quy trình mua hàng trong nhà máy sản xuất bao gồm: Quy trình mua hàng, Quy trình đánh giá nhà cung ứng
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

§ Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các quy trình mua hàng hóa và đánh giá nhà cung cấp tại nhà máy
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung cấp cụ thể
+ Đánh giá được mức độ nhà cung ứng cho công ty mình

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Mua hàng
 • Quản lý Chuỗi cung ứng

Quy trình quản lý dự án/khách hàng

Mã môn học: SUNEDU-E-02.06
Đào tạo các quy trình quản lý dự án, quản lý khách hàng trong nhà máy sản xuất bao gồm: Quy trình quản lý dự án/khách hàng
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

§ Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các quy quản lý dự án/ khách hàng của ngành điện tử
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Quản lý dự án, Quản lý khách hàng
+ Kỹ năng bán hàng, kỹ nẵng lãnh đạo

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:

 • Quản lý Phát triển kinh doanh

 • Quản lý Bán hàng

Quy trình quản lý chuỗi cung ứng

Mã môn học: SUNEDU-E-02.07
Đào tạo các quy trình quản lý chuỗi cung ứng trong nhà máy bao gồm: Quy trình tìm kiếm nhà cung ứng, Quy trình lập kế hoạch, Quy trình sản xuất, Quy trình quản lý và tiếp nhận hàng trả lại
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các quy trình quản lý chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp mình
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế quy trình quản lý chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp mình
+ Kỹ năng tìm kiếm nhà cung ứng, đối tác

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:
+ Quản lý Mua hàng
+ Quản lý Thu mua
+ Quản lý Kho
+ Quản lý Logistics
+ Quản lý Chuỗi cung ứng

Quy trình vận hành sản xuất

Mã môn học: SUNEDU-E-02.08
Đào tạo các quy trình sản xuất trong nhà máy sản xuất bao gồm: Quy trình sản xuất sản phẩm mới, Quy trình sản xuất sản phẩm hàng loạt
Số giờ đào tạo: 54 giờ ( 6 tuần, 3 buổi/tuần, 3 tiếng/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các quy trình sản xuất sản phẩm điện tử tại nhà máy
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế quy trình sản xuất cho công ty
+ Nâng cao hiệu qủa sản xuất cho công ty mình

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:
+ Quản lý Vận hành
+ Quản lý Kỹ thuật
+ Quản lý Sản xuất
+ Quản lý Chất lượng

Quy trình quản lý hệ thống thông tin nhà máy

Mã môn học: SUNEDU-E-02.09
Đào tạo các quy trình quản lý hệ thống thông tin trong nhà máy sản xuất bao gồm: Quy trình quản lý hệ thống ERP, Hệ thống MES
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các hệ thống quản lý thông tin tại nhà máy

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:
+ Quản lý Vận hành
+ Quản lý Sản xuất
+ Quản lý Kỹ thuật
+ Quản lý Chất lượng

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm

Mã môn học: SUNEDU-E-02.010
Đào tạo các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm trong nhà máy sản xuất bao gồm: Quy trình F.A.I, Quy trình kiểm tra trong quá trình sản xuất, Quy trình kiểm tra thành phẩm
Số giờ đào tạo: 18 giờ (2 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất tại nhà máy.
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
+ Đánh giá được chất lương sản phẩm của quá trình sản xuất

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:
+ Quản lý Vận hành
+ Quản lý Sản xuất
+ Quản lý Kỹ thuật
+ Quản lý Chất lượng

Kiểm soát tĩnh điện (ESD) cho nhà máy sản xuất điện tử

Mã môn học: SUNEDU-E-02.011
Đào tạo các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm trong nhà máy sản xuất bao gồm: Quy trình F.A.I, Quy trình kiểm tra trong quá trình sản xuất, Quy trình kiểm tra thành phẩm
Số giờ đào tạo: 12 giờ (2 tuần, 2 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các dòng tĩnh điện, cách kiểm soát tĩnh điện tại nhà máy sản xuất
§ Kỹ năng: Sau khóa học, học viên có thể
+ Thiết kế quy trình kiểm soát ESD
+ Nhận biết được các rủi ro tìm ẩn về ESD và có phương pháp kiểm soát

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, …
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:
+ Quản lý Vận hành
+ Quản lý Sản xuất
+ Quản lý Kỹ thuật
+ Quản lý Chất lượng

Phân tích DFM/DFT trong quy trình sản xuất PCBA

Mã môn học: SUNEDU-E-02.012
Số giờ đào tạo: 144 giờ (24 tuần, 2 buổi/tuần, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững kiến thức về các tiêu chí hướng dẫn thiết kế, cải thiện chất lượng quy trình sản xuất với chất lượng cao hơn và giảm chi phí bằng cách dựa trên các quy trình sản xuất đã xác định hiện có

Sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử:
+ Quản lý Sản xuất
+ Quản lý Kỹ thuật
+ Quản lý Chất lượng
+ Quản lý R&D

Liên Hệ Hỗ Trợ

222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

037 671 4688

info@suneducation.com.vn

https://facebook.com/suneducation.vn

https://zalo.me/0913146336